Disclaimer

Disclaimer voor https://hoogendijkautomaterialen.nl/
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://hoogendijkautomaterialen.nl/, zoals deze
beschikbaar is gesteld door G. Hoogendijk Automaterialen B.V.. In deze disclaimer geven wij aan
onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van G. Hoogendijk Automaterialen B.V. is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij G. Hoogendijk Automaterialen B.V..

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met G. Hoogendijk Automaterialen B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.
G. Hoogendijk Automaterialen B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn,
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. G.
Hoogendijk Automaterialen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
https://hoogendijkautomaterialen.nl/ op deze pagina.