Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

G. Hoogendijk Automaterialen B.V. t.h.o.d.n. Hoogendijk Accugroothandel
van Beethovensingel 134
3133 EA Vlaardingen

Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 242275330000
(AS 104V-12)

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, zoals montage-, onderhouds-, keuring- en/of reparatiewerkzaamheden van G. Hoogendijk Automaterialen B.V. t.h.o.d.n. Hoogendijk Accugroothandel, gevestigd te Vlaardingen, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de te leveren voertuigen en overige zaken als de voertuigen en zaken waarin of waaraan de te verrichten werkzaamheden plaatsvinden. Indien een bepaling enkel ziet op de (ver)koop van of werkzaamheden in of aan een voertuig zal laatstgenoemde term worden gebruikt.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
 9. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 4. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, eigenschappen, gewichten en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  b. mondelinge afspraken;
  c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen of tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals verzend- of transportkosten, de kosten voor het rijklaar maken van voertuigen, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander geldt, tenzij anders wordt vermeld of partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal de gebruiker de vergoeding voor zijn werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van de gebruiker.
 3. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden van de gebruiker een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, zal de gebruiker hierover contact opnemen met de wederpartij om de meerkosten te bespreken.
 4. De gebruiker heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan de gebruiker, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van de gebruiker bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 6. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of onderdelen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, autopapieren e.d. tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;
  b. hij de zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan de gebruiker ter beschikking stelt.
 2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie, autopapieren e.d. juist, volledig en authentiek zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist of authentiek en/of onvolledig zijn van de informatie, autopapieren e.d.
 3. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Het risico van de zaken van de wederpartij die de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze zaken zelf adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen van de wederpartij die zich in een voertuig bevinden op het moment dat de wederpartij deze aan de gebruiker ter beschikking stelt.
 5. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
 2. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, magazijn of terrein van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 3. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken en/of de materialen, onderdelen etc. die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan/ te stallen. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag/stalling in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen, onderdelen e.d. aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag- en/of stallings)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
  heeft de gebruiker recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 2. De gebruiker spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, heeft de gebruiker het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
 4. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijn. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft de gebruiker in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 9: Inruil/aankoop van voertuigen

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een voertuig bij de gebruiker tevens een voertuig zal inruilen, blijft het in te ruilen voertuig voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder “het moment van aflevering” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop het in te ruilen voertuig op het terrein van de gebruiker aankomt.
 2. De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van het in te ruilen voertuig.
 3. De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van het in te ruilen voertuig – al dan niet door een vertraging in de door de gebruiker bij benadering opgegeven levering van het aangekochte voertuig – op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.
 4. De wederpartij garandeert dat het door hem in te ruilen voertuig vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel dat er slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is overeengekomen, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en niet op enige wijze gemanipuleerd is (bijvoorbeeld wat betreft de kilometertellerstand).
 5. De wederpartij is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot het in te ruilen voertuig te verstrekken, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor de gebruiker.
 6. De wederpartij is eveneens verplicht alle bij het in te ruilen voertuig behorende autopapieren en overige toebehoren aan de gebruiker te overhandigen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
 2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
  a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering, goedkeuring werkzaamheden

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden en partijen geen expliciete oplevertermijn zijn overeengekomen, is de gebruiker gehouden de wederpartij mee te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.
 2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 werkdagen na de ingebruikname niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
 3. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de door de gebruiker verrichte werkzaamheden.
 4. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, defecten, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden – schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden of worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending of het ter beschikking stellen van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.

Artikel 13: Garanties

 1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen baseert de gebruiker zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen of materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde onderdelen of materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, staat de gebruiker niet in voor eventuele (algemene) verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met betrekking tot prestaties zoals het brandstofverbruik, CO2-uitstoot e.d.
 5. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken of aan onderdelen hiervan doorgevoerde wijzigingen van technische aard – bijvoorbeeld gebreken die het gevolg zijn van het omzetten van de brandstoftoevoer van een geleverd voertuig op een andere brandstof – vallen niet onder de garantie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Garantie op gebruikte voertuigen, zaken, onderdelen en/of materialen, zoals op occasions, demonstratie- en showmodellen, ruilonderdelen e.d. wordt uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Geen garantie geldt voor door de gebruiker in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.
 8. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 9. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 10. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 11. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 12. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 8. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  c. door fouten, onvolledigheden en/of gebreken in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen of onderdelen;
  d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
  f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling vindt contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling bij consumenten

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling vindt contant bij aflevering plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 8. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin¬gen aan de gebruiker heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
 6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 18: Retentierecht

 1. De gebruiker heeft het recht de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die de gebruiker voor het verrichten van werkzaamheden onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode dat:
  a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze zaken niet of niet volledig heeft voldaan;
  b. de wederpartij de kosten van eerdere door de gebruiker verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet volledig heeft betaald;
  c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de gebruiker niet of niet volledig heeft betaald.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft de gebruiker in ieder geval het recht de daarvoor gere¬ser¬veerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke¬ning te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Artikel 22: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 23 augustus 2013


VOORWAARDEN BIJ VERHUUR VAN VOERTUIGEN

Deze verhuurvoorwaarden voor voertuigen zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van G. Hoogendijk Automaterialen B.V. t.h.o.d.n. Hoogendijk Accugroothandel, geves¬tigd te Vlaardingen hierna te noemen “de gebruiker”.

Het bepaalde in de algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.
Indien een bepaling in deze verhuurvoorwaarden uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in de algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de verhuurvoorwaarden.

Artikel 23: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst waarbij de gebruiker voertuigen voor verhuur ter beschikking stelt.
 2. Onder “voertuig” wordt in deze voorwaarden verstaan: de (bedrijfs)auto en/of aanhanger, zoals nader omschreven in de individuele huurovereenkomst, die gebruiker aan de wederpartij in het kader van de verhuur ter beschikking stelt.
 3. Deze verhuurvoorwaarden en de algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de individuele huurovereenkomst.

Artikel 24: Waarborgsom

 1. De gebruiker heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan de gebruiker moet voldoen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurperiode en de waarde van het voertuig.
 2. Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, moet de wederpartij uiterlijk op de eerste dag van de verlenging een nieuw te bepalen waarborgsom betalen.
 3. Indien de wederpartij de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan de gebruiker de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van de gebruiker op schadevergoeding.
 4. De waarborgsom kan door de wederpartij niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan de gebruiker door de wederpartij verschuldigde bedragen – waaronder een nog onbetaald gebleven gedeelte van de huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die de gebruiker moet maken om het voertuig weer in de staat te brengen waarin de wederpartij deze heeft ontvangen – compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25: Duur overeenkomst

 1. De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd.
 2. Deze huurperiode gaat in:
  a. Op het moment dat het voertuig het terrein of de vestiging van de gebruiker verlaat, indien de wederpartij het voertuig ophaalt;
  b. Op het moment dat het voertuig bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien de gebruiker het voertuig bij de wederpartij aflevert;
  en eindigt op het moment dat het voertuig inclusief alle bijbehorende documenten, onderdelen en toebehoren door de gebruiker retour is ontvangen.
 3. Vertragingen die ontstaan tijdens het transport en de aflevering van het voertuig en te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen, zijn eveneens onder de huurperiode begrepen. Deze omstandigheden leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 4. De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het voertuig na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het voertuig als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. De gebruiker heeft dan het recht – naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs – een vergoeding van alle door de gebruiker geleden schade van de wederpartij te verlangen.Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende voertuigen e.d. en overige kosten zoals transport- en administratiekosten. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor eventuele schadeclaims van derden die hieruit voortvloeien.
 5. Indien een defect of schade aan het voertuig is ontstaan buiten de schuld of risicosfeer van de wederpartij – dit ter beoordeling van de gebruiker – heeft de wederpartij recht op een vervangend voertuig gedurende de verdere duur van de huurperiode voor zover dit noodzakelijk is.

Artikel 26: Huurprijs

 1. De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen, zoals de prijs per gereden kilometer, zijn opgenomen in de huurovereenkomst.
 2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de huurprijs inclusief BTW en alle overige belastingen en rechten die voor of in verband met de huurover¬eenkomst door de gebruiker moeten of mogen worden geheven.
 3. De tijdens de huurperiode aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet, de kosten voor brandstof, motorolie, ruitensproeiervloeistof, reiniging, parkeren e.d. zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.
 5. Het vaststellen van het aantal gereden kilometers gebeurt aan de hand van de kilometertellerstand, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze door de gebruiker vastgesteld.
 6. De wederpartij is geen huur verschuldigd over een periode gedurende welke de gebruiker niet in staat is het voertuig ter beschikking te stellen aan de wederpartij door omstandigheden die voor risico van de gebruiker komen.

Artikel 27: Ophalen/ aflevering van het voertuig

 1. De gebruiker en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de gebruiker het voertuig bij de wederpartij zal bezorgen. Overeengekomen afleveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn afleveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze afleveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De wederpartij moet ter plaatse van het afleveradres voor voldoende parkeergelegenheid zorgen en verder al het mogelijke doen om er voor te zorgen dat het voertuig onmiddel¬lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen.
 3. Eventuele vertragingen bij de aflevering door schuld of voor risico van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden door de gebruiker als meerkosten aan de wederpartij berekend.
 4. De wederpartij en de gebruiker zullen het voertuig bij ophalen of ontvangst gezamenlijk op zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. inspecteren. Indien tijdens deze inspectie zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. geconstateerd worden, zal hiervan door de gebruiker een schadebeschrijving worden opgemaakt.

Artikel 28: Verplichtingen wederpartij, gebruik, onderhoud en herstel

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
  a. hij bij het sluiten van de huurovereenkomst een geldig en een in een voor de gebruiker begrijpelijke taal gesteld rijbewijs kan tonen. Indien dit niet het geval is, moet de wederpartij een internationaal rijbewijs in combinatie met het originele rijbewijs kunnen tonen;
  b. hij een recent document aan de gebruiker kan overleggen waaruit zijn actuele woon- of vestigingsadres blijkt;
  c. hij het voertuig alleen gebruikt in de staten en gebieden die genoemd worden in de bij het voertuig behorende “groene kaart”. Buiten deze gebieden vervallen alle verzekeringen en is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en bijkomende kosten;
  d. hij het voertuig gedurende de huurperiode conform de bestemming gebruikt en onderhoudt, een en ander met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften van de gebruiker en/of de fabrikant. De wederpartij is in dit kader onder meer verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en moet er voor zorgen dat het oliepeil en de bandenspanning van het voertuig op het juiste peil blijven;
  e. het voertuig gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en moet deze schade direct na ontstaan aan de gebruiker melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de gebruiker of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van de gebruiker;
  f. hij de gebruiker direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het voertuig – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De wederpartij zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het voertuig eigendom is van de gebruiker.
 2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, mag het voertuig alleen door de wederpartij bestuurd worden.
 3. Het voertuig blijft altijd eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden enig recht op het voertuig te verstrekken. De wederpartij mag het voertuig derhalve niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het voertuig of wijzigingen op of aan het voertuig aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. De wederpartij moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het voertuig bevoegd is.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor vervoer van personen tegen betaling (anders dan carpooling), te (doen) gebruiken voor het geven van rijlessen en/of het rijden van rally’s, races of betrouwbaarheidsproeven (al dan niet op gesloten circuits) dan wel het voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan aan de wederpartij is meegedeeld of de wederpartij weet dat het betreden daarvan op eigen risico is. Tevens is het niet toegestaan gevaarlijke stoffen met het voertuig te vervoeren.
 5. Herstelwerkzaamheden of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en op aanwijzing van, de gebruiker.

Artikel 29: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

 1. Alle sancties (boetes) en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben of gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij deze sancties en maatregelen verband houden met een defect dat bij aanvang van de huurperiode al aanwezig was of de sancties en maatregelen verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van de gebruiker liggen.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan de gebruiker worden opgelegd, moet de wederpartij
  de gebruiker op zijn eerste verzoek schadeloos te stellen, tenzij er sprake is van de in het vorige lid genoemde uitzonderingen.
 3. De gebruiker verstrekt de wederpartij een kopie van het officiële document waarmee de sanctie of maatregel is opgelegd.
 4. Indien de gebruiker inlichtingen aan autoriteiten moet verstrekken over de identiteit van de wederpartij of enige andere persoon die op enig moment tijdens de huurperiode het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, moet de wederpartij in verband daarmee gestelde vragen van de gebruiker zo spoedig mogelijk en naar waarheid beantwoorden.

Artikel 30: Klachten

 1. Defecten of gebreken aan het voertuig welke de wederpartij in redelijkheid niet tijdens de inspectie bij aanvang van de huurperiode had kunnen ontdekken, evenals schade aan en tenietgaan of verlies van het voertuig tijdens de huurperiode moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan de gebruiker worden gemeld met opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico en rekening van de wederpartij.

Artikel 31: Aansprakelijkheid

 1. Indien tussen partijen bij aanvang van de huurperiode geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt het voertuig geacht onbeschadigd aan de wederpartij ter beschikking te zijn gesteld.
 2. De wederpartij is in geval van schade van de gebruiker per schadegeval aansprakelijk tot het in de huurovereenkomst vermelde eigen risico.
 3. Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met artikel 28 van deze voorwaarden, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor schade van de gebruiker, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet to te rekenen valt of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 4. Indien de gebruiker vermogensschade lijdt als gevolg van een met of door het voertuig aan een persoon of zaak toegebracht nadeel en de gebruiker, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig hiervoor jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het vorige lid alleen indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat. Onder “WAM” wordt in deze verhuurvoorwaarden bedoeld; de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen.
 5. Indien de schade echter is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met enig wettelijk voorschrift door de wederpartij, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker hierdoor lijdt.
 6. Indien de wederpartij het voertuig retourneert buiten de openingstijden van de gebruiker of op een andere plaats dan de bedrijfslocatie van de gebruiker voor afhalen ter beschikking stelt aan de gebruiker, blijft de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade van de gebruiker ontstaan tot het tijdstip waarop de gebruiker het voertuig feitelijk heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. De gebruiker zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid (laten) inspecteren en de wederpartij direct informeren indien schade is geconstateerd.
 7. Indien er sprake is van schade aan het voertuig in het buitenland, zijn de repatriëringkosten van het voertuig voor rekening van de gebruiker, tenzij lid 3 van toepassing is.
 8. De wederpartij is altijd aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van gedragingen en nalaten van passagiers van de wederpartij en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de wederpartij hadden.

Artikel 32: Teruglevering

 1. De wederpartij moet het voertuig na afloop van de huurperiode in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond – behoudens normale afschrijvingen en slijtage – en inclusief de meegele¬verde sleutels, autopapieren, documenten en overige toebehoren aan de gebruiker retourneren of voor afhalen ter beschikking stellen.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de overeenkomst zijn overeengekomen, kan de wederpartij zich niet op enigerlei verlenging beroepen.
 3. De wederpartij en de gebruiker zullen het voertuig – indien mogelijk – bij de teruglevering wederom gezamenlijk inspecteren. Eventuele kosten van onder meer tenietgaan of vermissing van (onderdelen van) het voertuig evenals noodzakelijke kosten voor reiniging en herstel komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade en andere kosten. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende voertuigen en overige kosten zoals transport- en administratiekosten die de gebruiker tijdens de periode van reiniging, herstel e.d. moet maken.
 4. Indien de wederpartij het voertuig – om welke reden dan ook – na het verstrijken van de huurperiode niet retourneert aan de gebruiker, heeft de gebruiker de keuze – zonder dat hij daar melding van hoeft te maken – de huurperiode telkens met één dag te verlengen dan wel de gebruiker per direct in verzuim te stellen. De gebruiker mag in dat geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en het voertuig op kosten van de wederpartij bij hem terughalen. Een en ander, zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 5. Indien de wederpartij – om welke reden dan ook – het voertuig niet aan de gebruiker terug kan leveren, is de wederpartij aan de gebruiker een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de dagwaarde van het voertuig te vermeerderen met de eventuele kosten voor het inhuren van een vervangend voertuig, gederfde winst e.d.
 6. Indien partijen afspreken dat het voertuig door of namens de gebruiker wordt opgehaald, moet de wederpartij ervoor zorgen dat hij minimaal 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan de gebruiker heeft meegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres de gebruiker het voertuig op kan komen halen. Is het voertuig op het door de wederpartij aangegeven tijdstip of de aangegeven plaats niet beschikbaar, dan is de wederpartij direct alle extra kosten die hierdoor voor de gebruiker ontstaan verschuldigd.

Datum: 23 augustus 2013